Bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi
22/10/2018
3445
I. Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các mã thông thường (Đơn vị tính: VNĐ)
TT Nơi đến Gọi tự động 171 và 1713 Gọi tự động IDD
Nước (Vùng lãnh thổ) Mã nước Mã vùng mã dịch vụ Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo Block 6 giây đầu 01 giây tiếp theo
1 Afghanistan 93 Tất cả các mã 600 100 600 100
1 Albania 355 66, 67, 68, 69, 4249-4252, 44419 720 120 720 120
2 Albania 355 Các mã còn lại 360 60 500 60
3 Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77, 79 720 120 720 120
4 Algeria 213 Các mã còn lại 360 60 500 60
5 American Samoa 684 Tất cả các mã 360 60 500 60
6 American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 360 60 500 60
7 Andorra 376 3, 4, 6 600 100 600 100
8 Andorra 376 Các mã còn lại 360 60 500 60
9 Angola 244 Tất cả các mã 360 60 500 60
10 Anguilla 1+264 Tất cả các mã 360 60 500 60
11 Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 360 60 500 60
12 Argentina 54 Tất cả các mã 360 60 500 60
13 Armenia 374 47, 97 600 100 600 100
14 Armenia 374 Các mã còn lại 360 60 500 60
15 Aruba 297 5, 6, 7, 9 480 80 480 80
16 Aruba 297 Tất cả các mã 360 60 500 60
17 Ascension Isl. 247 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
18 Australia 61 145, 147 4080 680 4080 680
19 Australia 61 Các mã còn lại 360 60 500 60
20 Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 960 160 960 160
21 Austria 43 Các mã còn lại 360 60 500 60
22 Azerbaijan 994 Tất cả các mã 720 120 720 120
23 Azores Isl. 351 Tất cả các mã 360 60 500 60
24 Bahamas 1+242 Tất cả các mã 360 60 500 60
25 Bahrain 973 Tất cả các mã 360 60 500 60
26 Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 360 60 500 60
27 Bangladesh 880 Tất cả các mã 360 60 500 60
28 Barbados 1+246 Tất cả các mã 480 80 480 80
29 Belarus 375 602.33344 1800 300 1800 300
30 Belarus 375 Các mã còn lại 600 100 600 100
31 Belgium 32 463 720 120 720 120
32 Belgium 32 Tất cả các mã 360 60 500 60
33 Belize 501 6 480 80 480 80
34 Belize 501 Các mã còn lại 360 60 500 60
35 Benin 229 Tất cả các mã 480 80 480 80
36 Bermuda 1+441 Tất cả các mã 360 60 500 60
37 Bhutan 975 Tất cả các mã 360 60 500 60
38 Bolivia 591 Tất cả các mã 360 60 500 60
39 Bosnia - Heregovina 387 6, 7 600 100 600 100
40 Bosnia - Heregovina 387 Các mã còn lại 360 60 500 60
41 Botswana 267 7 600 100 600 100
42 Botswana 267 Các mã còn lại 360 60 500 60
43 Brazil 55 Tất cả các mã 360 60 500 60
44 British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 480 80 480 80
45 Brunei 673 Tất cả các mã 360 60 500 60
46 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 160 960 160
47 Bulgaria 359 Các mã còn lại 360 60 500 60
48 Burkinafaso 226 Tất cả các mã 960 160 960 160
49 Burundi 257 Tất cả các mã 360 60 500 60
50 Cambodia 855 Tất cả các mã 360 60 500 60
51 Cameroon 237 7, 9 600 100 600 100
52 Cameroon 237 22, 88 1800 300 1800 300
53 Cameroon 237 Các mã còn lại 360 60 500 60
54 Canada 1 Tất cả các mã 360 60 500 60
55 Canary Isl. 34 Tất cả các mã 360 60 500 60
56 Cape Verde 238 59, 9 600 100 600 100
57 Cape Verde 238 Các mã còn lại 360 60 500 60
58 Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
59 Cayman Isl. 1+345 Tất cả các mã 360 60 500 60
60 Central African Republic 236 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
61 Chad 235 2, 3, 5, 6, 7, 9 600 100 600 100
62 Chad 235 Tất cả các mã 360 60 500 60
63 Chile 56 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
64 China 86 Tất cả các mã 360 60 500 60
65 Christmas Isl 61 Tất cả các mã 360 60 500 60
66 Cocos Isl. 61 Tất cả các mã 360 60 500 60
67 Colombia 57 Tất cả các mã 360 60 500 60
68 Comoros 269 Tất cả các mã 960 160 960 160
69 Congo, Rep of the 242 Tất cả các mã 960 160 960 160
70 Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4080 680 4080 680
71 Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại 720 120 720 120
72 Cook Isl. 682 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
73 Costa Rica 506 Tất cả các mã 360 60 500 60
74 Croatia 385 9 600 100 600 100
75 Croatia 385 Tất cả các mã 360 60 500 60
76 Cuba 53 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
77 Cyprus 357 Tất cả các mã 360 60 500 60
78 Czech 420 Tất cả các mã 360 60 500 60
79 Denmark 45 Tất cả các mã 360 60 500 60
80 Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
81 Djibouti 253 Tất cả các mã 720 120 720 120
82 Dominica Isl. 1+767 Tất cả các mã 360 60 500 60
83 Dominican Rep. 1+809 Tất cả các mã 360 60 500 60
84 Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
85 Ecuador 593 59, 6, 8, 9 600 100 600 100
86 Ecuador 593 Tất cả các mã 360 60 500 60
87 Egypt 20 Tất cả các mã 360 60 500 60
88 El Salvador 503 Tất cả các mã 600 100 600 100
89 Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 480 80
90 Eritrea 291 Tất cả các mã 600 100 600 100
91 Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82 1620 270 1620 270
92 Estonia 372 Các mã còn lại 600 100 600 100
93 Ethiopia 251 Tất cả các mã 600 100 600 100
94 Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
95 Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 600 100 600 100
96 Fiji 679 Tất cả các mã 600 100 600 100
97 Finland 358 Tất cả các mã 360 60 500 60
98 France 33 Tất cả các mã 360 60 500 60
99 French Guiana 594 69 720 120 720 120
100 French Guiana 594 Các mã còn lại 360 60 500 60
101 French Polynesia 689 Tất cả các mã 720 120 720 120
102 Gabon 241 Tất cả các mã 960 160 960 160
103 Gambia 220 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
104 Georgia 995 Tất cả các mã 360 60 500 60
105 Germany 49 115, 180 720 120 720 120
106 Germany 49 Các mã còn lại 360 60 500 60
107 Ghana 233 Tất cả các mã 600 100 600 100
108 Gibratar 350 5, 6 600 100 600 100
109 Gibraltar 350 Các mã còn lại 360 60 500 60
110 Greece 30 Tất cả các mã 360 60 500 60
111 Greenland 299 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
112 Grenada 1+473 Tất cả các mã 480 80 480 80
113 Guadeloupe 590 Tất cả các mã 360 60 500 60
114 Guam 1+671 Tất cả các mã 360 60 500 60
115 Guatemala 502 Tất cả các mã 360 60 500 60
116 Guinea 224 Tất cả các mã 960 160 960 160
117 Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 960 160 960 160
118 Guyana 592 Tất cả các mã 600 100 600 100
119 Haiti 509 Tất cả các mã 600 100 600 100
120 Honduras 504 Tất cả các mã 360 60 500 60
121 Hongkong 852 Tất cả các mã 360 60 500 60
122 Hungary 36 Tất cả các mã 360 60 500 60
123 Iceland 354 Tất cả các mã 360 60 500 60
124 India 91 Tất cả các mã 360 60 500 60
125 Indonesia 62 868 2400 400 2400 400
126 Indonesia 62 Các mã còn lại 360 60 500 60
127 Iran 98 Tất cả các mã 360 60 500 60
128 Iraq 964 Tất cả các mã 360 60 500 60
129 Ireland 353 82, 83, 89 720 120 720 120
130 Ireland 353 Các mã còn lại 360 60 500 60
131 Israel 972 Tất cả các mã 360 60 500 60
132 Italy 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
133 Ivory Coast 225 90 2400 400 2400 400
134 Ivory Coast 225 Các mã còn lại 720 120 720 120
135 Jamaica 1+876 Tất cả các mã 600 100 600 100
136 Japan 81 Tất cả các mã 360 60 500 60
137 Jordan 962 Tất cả các mã 360 60 500 60
138 Kazakhstan 7 Tất cả các mã 360 60 500 60
139 Kenya 254 Tất cả các mã 360 60 500 60
140 Kiribati 686 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
141 Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
142 Korea, Rep. of 82 Tất cả các mã 360 60 500 60
143 Kuwait 965 Tất cả các mã 360 60 500 60
144 Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 360 60 500 60
145 Laos 856 Tất cả các mã 360 60 500 60
146 Latvia 371 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
147 Lebanon 961 Tất cả các mã 360 60 500 60
148 Lesotho 266 6 600 100 600 100
149 Lesotho 266 Các mã còn lại 360 60 500 60
150 Liberia 231 Tất cả các mã 960 160 960 160
151 Libya 218 Tất cả các mã 960 160 960 160
152 Liechtenstein 423 6, 7,8, 9 1260 210 1260 210
153 Liechtstenstein 423 Các mã còn lại 360 60 500 60
154 Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9 960 160 960 160
155 Lithuania 370 Tất cả các mã 360 60 500 60
156 Luxembourg 352 Tất cả các mã 360 60 500 60
157 Macao 853 Tất cả các mã 360 60 500 60
158 Macedonia 389 7 720 120 720 120
159 Macedonia 389 Các mã còn lại 360 60 500 60
160 Madagascar 261 2 2400 400 2400 400
161 Madagasca 261 Các mã còn lại 960 160 960 160
162 Madeira 351+91 Tất cả các mã 360 60 500 60
163 Malawi 265 Tất cả các mã 360 60 500 60
164 Malaysia 60 Tất cả các mã 360 60 500 60
165 Maldives 960 Tất cả các mã 1620 270 1620 270
166 Mali 223 Tất cả các mã 600 100 600 100
167 Malta 356 Tất cả các mã 360 60 500 60
168 Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 600 100 600 100
169 Martinique 596 69 720 120 720 120
170 Martinique 596 Các mã còn lại 360 60 500 60
171 Mauritania 222 Tất cả các mã 960 160 960 160
172 Mauritius 230 Tất cả các mã 360 60 500 60
173 French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 480 80 480 80
174 Mayotte Island 262 269, 639 720 120 720 120
175 Mexico 52 Tất cả các mã 360 60 500 60
176 Micronesia 691 Tất cả các mã 480 80 480 80
177 Midway Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
178 Moldova 373 6, 7 600 100 600 100
179 Moldova 373 Các mã còn lại 360 60 500 60
180 Monaco 377 4, 6 720 120 720 120
181 Monaco 377 Các mã còn lại 360 60 500 60
182 Mongolia 976 Tất cả các mã 360 60 500 60
183 Montenegro 382 6 720 120 720 120
184 Montenegro 382 Các mã còn lại 360 60 500 60
185 Montserrat 1+664 Tất cả các mã 360 60 500 60
186 Morocco 212 5, 6 960 160 960 160
187 Morocco 212 Các mã còn lại 360 60 500 60
188 Mozambique 258 84 600 100 600 100
189 Mozambique 258 Các mã còn lại 360 60 500 60
190 Myanmar 95 Tất cả các mã 600 100 600 100
191 Namibia 264 Tất cả các mã 360 60 500 60
192 Nauru 674 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
193 Nepal 977 Tất cả các mã 360 60 500 60
194 Netherlands 31 Tất cả các mã 360 60 500 60
195 Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 360 60 500 60
196 New Caledonia 687 Tất cả các mã 480 80 480 80
197 New Zealand 64 Tất cả các mã 360 60 500 60
198 Nicaragua 505 Tất cả các mã 480 80 480 80
199 Niger Republic 227 201, 2040 3000 500 3000 500
200 Niger Republic 227 Các mã còn lại 600 100 600 100
201 Nigeria 234 Tất cả các mã 360 60 500 60
202 Niue Island 683 Tất cả các mã 4080 680 4080 680
203 Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
204 Norway 47 4, 58, 59, 9 480 80 480 80
205 Norway 47 Các mã còn lại 360 60 500 60
206 Oman 968 9 600 100 600 100
207 Oman 968 Các mã còn lại 360 60 500 60
208 Pakistan 92 Tất cả các mã 360 60 500 60
209 Palau 680 Tất cả các mã 720 120 720 120
210 Palestine 970 Tất cả các mã 360 60 500 60
211 Panama 507 Tất cả các mã 360 60 500 60
212 Papua New Guinea 675 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
213 Paraguay 595 Tất cả các mã 360 60 500 60
214 Peru 51 Tất cả các mã 360 60 500 60
215 Philippines 63 Tất cả các mã 360 60 500 60
216 Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22 720 120 720 120
217 Poland 48 Các mã còn lại 360 60 500 60
218 Portugal 351 Tất cả các mã 360 60 500 60
219 Puerto Rico 1+787 Tất cả các mã 360 60 500 60
220 Qatar 974 Tất cả các mã 360 60 500 60
221 Reunion Island 262 692, 693 720 120 720 120
222 Romania 40 Tất cả các mã 360 60 500 60
223 Russia 7 954 1620 270 1620 270
224 Russia 7 Các mã còn lại 360 60 500 60
225 Ruwanda 250 Tất cả các mã 360 60 500 60
226 Saipan ( Mariana ) 1+670 Tất cả các mã 360 60 500 60
227 San Marino 378 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
228 Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
229 Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 360 60 500 60
230 Senegal Republic 221 Tất cả các mã 960 160 960 160
231 Serbia 381 Tất cả các mã 720 120 720 120
232 Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
233 Sierra Leone 232 Tất cả các mã 960 160 960 160
234 Singapore 65 Tất cả các mã 360 60 500 60
235 Slovakia 421 Tất cả các mã 360 60 500 60
236 Slovenia 386 43, 49 960 160 960 160
237 Slovenia 386 Các mã còn lại 360 60 500 60
238 Solomon Islands 677 Tất cả các mã 1920 320 1920 320
239 Somalia 252 Tất cả các mã 1260 210 1260 210
240 South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 600 100 600 100
241 South Africa 27 Các mã còn lại 360 60 500 60
242 South Sudan 211 Tất cả các mã 600 100 600 100
243 Spain 34 51, 901, 902 1620 270 1620 270
244 Spain 34 Các mã còn lại 360 60 500 60
245 Sri Lanka 94 Tất cả các mã 360 60 500 60
246 St Helena 290 Tất cả các mã 3000 500 3000 500
247 St. Kitts & Nevis 1+869 Tất cả các mã 480 80 480 80
248 St. Lucia 1+758 Tất cả các mã 480 80 480 80
249 St. Pierre & Miquelen 508 Tất cả các mã 720 120 720 120
250 St Vicent & Grenadines 1+784 Tất cả các mã 480 80 480 80
251 Sudan 249 Tất cả các mã 360 60 500 60
252 Suriname 597 Tất cả các mã 600 100 600 100
253 Swaziland 268 Tất cả các mã 360 60 500 60
254 Sweeden 46 Tất cả các mã 360 60 500 60
255 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160 960 160
256 Switzerland 41 Các mã còn lại 360 60 500 60
257 Syria 963 Tất cả các mã 360 60 500 60
258 Taiwan 886 Tất cả các mã 360 60 500 60
259 Tajikistan 992 Tất cả các mã 360 60 500 60
260 Tanzania 255 Tất cả các mã 600 100 600 100
261 Thailand 66 Tất cả các mã 360 60 500 60
262 Togo 228 Tất cả các mã 960 160 960 160
263 Tokelau 690 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
264 Tonga Islands 676 Tất cả các mã 960 160 960 160
265 Trinidad &Tobago 1+868 Tất cả các mã 360 60 500 60
266 Tunisia 216 Tất cả các mã 960 160 960 160
267 Turkey 90 Tất cả các mã 360 60 500 60
268 Turkmenistan 993 Tất cả các mã 360 60 500 60
269 Turks and Caicos Isl. 1+649 Tất cả các mã 480 80 480 80
270 Tuvalu 688 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
271 Uganda 256 Tất cả các mã 360 60 500 60
272 Ukraine 380 Tất cả các mã 360 60 500 60
273 United Arab Emirates 971 Tất cả các mã 360 60 500 60
274 United-Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87 1620 270 1620 270
275 United Kingdom 44 Các mã còn lại 360 60 500 60
276 Uruguay 598 Tất cả các mã 360 60 500 60
277 USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã trừ Alaska 360 60 500 60
278 Uzbekistan 998 Tất cả các mã 360 60 500 60
279 Vanuatu 678 Tất cả các mã 960 160 960 160
280 Vatican City 39 Tất cả các mã 360 60 500 60
281 Venezuela 58 Tất cả các mã 360 60 500 60
282 Wake Isl. 1+808 Tất cả các mã 360 60 500 60
283 Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2400 400 2400 400
284 Western Sahara 21 Tất cả các mã 360 60 500 60
285 Western Samoa 685 Tất cả các mã 960 160 960 160
286 Yemen Republic 967 Tất cả các mã 360 60 500 60
287 Zambia 260 Tất cả các mã 360 60 500 60
288 Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 1620 270 1620 270
289 Zimbabwe 263 Các mã còn lại 360 60 500 60
290 Các hướng khác     360 60 500 60
               
II. Cước điện thoại chiều đi quốc tế đến các đầu số vệ tinh
               
TT Nơi đến Gọi tự động 171 và 1713 Gọi tự động IDD
Nước (Vùng lãnh thổ)/Tên dịch vụ Mã dịch vụ toàn cầu Mã vùng                         mã dịch vụ 01phút  đầu 01 phút tiếp theo 01phút  đầu 01 phút tiếp theo
1 INMARSAT Aeronautical 870 5 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT B High Speed Data 870 39 150000 150000 150000 150000
  INMARSAT B Voice 870 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT BGAN 870 77 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT BGAN HSD 870 78 150000 150000 150000 150000
  INMARSAT GAN/FLEET/HSD 870 60 99000 99000 99000 99000
  INMARSAT M Voice 870 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT Mini M/Fleet/Gan 870 76 55000 55000 55000 55000
  INMARSAT 870 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
2 Global Mobile Satellite System ELLIPS 881 2.3 99000 99000 99000 99000
  Global Mobile Satellite System IRIDIUM 881 6.7 99000 99000 99000 99000
  Global Mobile Satellite System GLOBAL 881 8.9 55000 55000 55000 55000
  Global Mobile Satellite System 881 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
3 INTL NETWORKS EMSAT 882 13 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Thuraya 882 16 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS DTAG NGN 882 28 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Maritime Communication Partners 882 32 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS Oration Technologies Network 882 33 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS GNS 882 34 55000 55000 55000 55000
  INTL NETWORKS Jasper 882 35 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Jersey Telecom 882 36 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Elipso 882 38 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS OnAir 882 98 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS Aeromobile 882 99 99000 99000 99000 99000
  INTL NETWORKS 882 Các mã còn lại 99000 99000 99000 99000
4 INTL NETWORKS mtt 883 14 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Telenor 883 12 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS Voxbone 883 51 15000 15000 15000 15000
  INTL NETWORKS 883 Các mã còn lại 15000 15000 15000 15000
 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21053192
Đang online: 3