Bảng cước dịch vụ điện thoại quốc tế chiều đi
03/09/2020
4153
Bảng cước quốc tế IDD chiều đi áp dụng từ ngày 15/09/2020
 thực hiện tính cước theo 2 phương thức 6”+ 1“  60”+ 60”, cụ thể như sau:
  1. Theo phương thức 6”+ 1”
STT Quốc gia (Vùng lãnh thổ) Mã quốc gia Mã vùng mã dịch vụ Giá cước cũ (trước VAT) (vnđ) Giá cước điều chỉnh (trước VAT) (vnđ) Giá cước điều chỉnh (sau VAT) (giá cuối cùng) (vnđ)
6s đầu 1s tiếp theo 6s đầu 1s tiếp theo 6s đầu 1s tiếp theo
1 Afghanistan 93 Tất cả các mã 600 100     660 110
2 Albania 355 Các mã còn lại 500 60     550 66
  Albania 355 66, 67, 68, 69, 44419 720 120 1.728 288 1901 317
  Albania 355 4249-4252 720 120 2.160 360 2376 396
 3 Algeria 213 5, 6, 7, 9 720 120 2450 294 2695 323
  Algeria 213 Các mã còn lại 500 60      550  66
  Algeria 213 55, 56, 66, 69, 77,79 720 120 1872 312 2059 343
4 American Virgin Isl. 1+340 Tất cả các mã 500 60     550 66
5 Andorra 376 3, 4, 6 600 100     660 110
  Andorra 376 Các mã còn lại 500 60     550 66
6 Anguilla 1+264 Tất cả các mã 500 60     550 66
7 Antigua Barbuda 1+268 Tất cả các mã 500 60     550 66
8 Argentina 54 Tất cả các mã 500 60     550 66
9 Armenia 374 47, 97 600 100     660 110
  Armenia 374 Các mã còn lại 500 60     550 66
10 Aruba 297 5, 6, 7, 9 480 80     528 88
  Aruba 297 Các mã còn lại 500 60     550 66
 10 Angola 244 Tất cả các mã 500 60 1.000 120 1100 132
 11 Ascension Isl. 247 Tất cả các mã 3000 500 3.300 550 3630 605
 12 Austria 43 Các mã còn lại 500 60 850 102 935 112
  Austria 43 71, 73, 74, 81, 82 960 160     1056 176
13 Australia 61 145, 147 4080 680     4488 748
  Australia 61 Các mã còn lại 500 60     550 66
14 Azerbaijan 994 Tất cả các mã 720 120     792 132
15 Azores Isl. 351 Tất cả các mã 500 60     550 66
16 Bahamas 1+242 Tất cả các mã 500 60     550 66
17 Bahrain 973 Tất cả các mã 500 60     550 66
18 Baleric.Isl 34+971 Tất cả các mã 500 60     550 66
19 Bangladesh 880 Tất cả các mã 500 60     550 66
20 Barbados 1+246 Tất cả các mã 480 80     528 88
21 Belarus 375 60, 233, 344 1800 300     1980 330
  Belarus 375 Các mã còn lại 600 100     660 110
22 Belize 501 6 480 80     528 88
 23 Belgium 32 77, 45, 46, 47, 48, 49 500 60 1150 138 1265 152
  Belgium 32 463 720 120 864 144 950 158
  Belgium 32 Các mã còn lại 500 60 1.000 120 1100 132
 24 Belize 501 6 480 80     528 88
  Belize 501 Các mã còn lại 500 60 600 72 660 79
25 Benin 229 Tất cả các mã 480 80     528 88
26 Bermuda 1+441 Tất cả các mã 500 60     550 66
27 Bhutan 975 Tất cả các mã 500 60     550 66
28 Bolivia 591 Tất cả các mã 500 60     550 66
 29 Bosnia - Heregovina 387 6, 7 600 100 660 110 726 121
  Bosnia - Heregovina 387 Các mã còn lại 500 60 850 102 935 112
30 Botswana 267 7 600 100     660 110
  Botswana 267 Các mã còn lại 500 60     550 66
31 Brazil 55 Tất cả các mã 500 60     550 66
32 British Virgin Isl. 1+284 Tất cả các mã 480 80     528 88
33 Brunei 673 Tất cả các mã 500 60     550 66
34 Bulgaria 359 48, 87, 88, 89, 98 960 160     1056 176
  Bulgaria 359 Các mã còn lại 500 60     550 66
 35 Burundi 257 Tất cả các mã 500 60 1250 150 1375 165
36 Burkinafaso 226 Tất cả các mã 960 160     1056 176
37 Cambodia 855 Tất cả các mã 500 60     550 66
 38 Cameroon 237 22, 88 1800 300     1980 330
  Cameroon 237 6 500 60 900 108 990 119
  Cameroon 237 7, 9 600 100 660 110 726 121
  Cameroon 237 Các mã còn lại 500 60 850 102 935 112
39 Canada 1 Tất cả các mã 500 60     550 66
40 Canary Isl. 34 Tất cả các mã 500 60     550 66
41 Cape Verde 238 59, 9 600 100     660 110
  Cape Verde 238 Các mã còn lại 500 60 650 78 715 86
42 Caribbean Isl 1+809 Tất cả các mã 500 60     550 66
43 Cayman Isl. 1+345 Tất cả các mã 500 60     550 66
44 Central African Rep. 236 Tất cả các mã 1260 210     1386 231
 45 Chad 235 2,3,5,6,7,9 600 100 1.62 270 1782 297
  Chad 235 Các mã còn lại 500 60 1.1 132 1210 145
46 Chile 56 Tất cả các mã 1620 270     1782 297
47 China 86 Tất cả các mã 500 60     550 66
48 Christmas Isl 61 Tất cả các mã 500 60     550 66
49 Cocos Isl. 61 Tất cả các mã 500 60     550 66
50 Colombia 57 Tất cả các mã 500 60     550 66
51 Comoros 269 Tất cả các mã 960 160     1056 176
52 Congo, DPR of the 243 12, 42, 43, 77 4080 680     4488 748
  Congo, DPR of the 243 Các mã còn lại 720 120 936 156 1030 172
 53 Congo, Rep of the 242 Tất cả các mã 960 160 1.152 192 1267 211
54 Costa Rica 506 Tất cả các mã 500 60     550 66
55 Croatia 385 9 600 100     660 110
  Croatia 385 Các mã còn lại 500 60     550 66
56 Cuba 53 Tất cả các mã 1920 320     2112 352
57 Cyprus 357 Tất cả các mã 500 60     550 66
58 Czech 420 Tất cả các mã 500 60     550 66
59 Denmark 45 Tất cả các mã 500 60     550 66
60 Diego Garcia 246 Tất cả các mã 2400 400     2640 440
61 Djibouti 253 Tất cả các mã 720 120     792 132
62 Dominica Isl. 1+767 Tất cả các mã 500 60     550 66
63 Dominican Rep. 1+809 Tất cả các mã 500 60     550 66
64 Timor-Leste 670 Tất cả các mã 3000 500     3300 550
65 Ecuador 593 59, 6, 8, 9 600 100     660 110
  Ecuador 593 Các mã còn lại 500 60     550 66
66 Egypt 20 Tất cả các mã 500 60     550 66
67 El Salvador 503 Tất cả các mã 600 100     660 110
68 Eritrea 291 Tất cả các mã 600 100     660 110
 69 Equatorial Guinea 240 Tất cả các mã 480 80 864 144 950 158
70 Estonia 372 40, 70, 5, 81, 82 1620 270     1782 297
  Estonia 372 Các mã còn lại 600 100     660 110
71 Ethiopia 251 Tất cả các mã 600 100     660 110
72 Falkland Isl. 500 Tất cả các mã 3000 500     3300 550
73 Faroe Isl. 298 Tất cả các mã 600 100     660 110
74 France 33 Tất cả các mã 500 60     550 66
75 French Guiana 594 69 720 120     792 132
  French Guiana 594 Các mã còn lại 500 60     550 66
 76 Finland 358 Tất cả các mã 500 60 1.100 132 1210 145
77 Gabon 241 Tất cả các mã 960 160     1056 176
78 Gambia 220 Tất cả các mã 1260 210     1386 231
79 Germany 49 115, 180 720 120     792 132
  Germany 49 Các mã còn lại 500 60     550 66
 80 Georgia 995 Tất cả các mã 500 60 750 90 825 99
81 Ghana 233 Tất cả các mã 600 100     660 110
82 Gibratar 350 5, 6 600 100     660 110
  Gibraltar 350 Các mã còn lại 500 60     550 66
83 Greece 30 Tất cả các mã 500 60     550 66
84 Greenland 299 Tất cả các mã 1620 270     1782 297
85 Grenada 1+473 Tất cả các mã 480 80     528 88
86 Guadeloupe 590 Tất cả các mã 500 60     550 66
87 Guam 1+671 Tất cả các mã 500 60     550 66
88 Guatemala 502 Tất cả các mã 500 60     550 66
89 Guinea 224 Tất cả các mã 960 160 1152 192 1267 211
90 Guinea Bissau 245 Tất cả các mã 960 160     1056 176
91 Guyana 592 Tất cả các mã 600 100     660 110
92 Honduras 504 Tất cả các mã 500 60     550 66
93 Hongkong 852 Tất cả các mã 500 60     550 66
94 Hungary 36 Tất cả các mã 500 60     550 66
95 Iceland 354 Tất cả các mã 500 60     550 66
96 India 91 Tất cả các mã 500 60     550 66
97 Indonesia 62 868 2400 400     2640 440
  Indonesia 62 Các mã còn lại 500 60     550 66
98 Iran 98 Tất cả các mã 500 60     550 66
99 Iraq 964 Tất cả các mã 500 60     550 66
100 Ireland 353 82, 83, 89 720 120     792 132
  Ireland 353 Các mã còn lại 500 60     550 66
101 Israel 972 Tất cả các mã 500 60     550 66
102 Italy 39 3 500 60 2150 258 2365 284
  Italy 39 Các mã còn lại 500 60 750 90 825 99
103 Ivory Coast 225 90 2400 400     2640 440
  Ivory Coast 225 Các mã còn lại 720 120     792 132
104 Jamaica 1+876 Tất cả các mã 600 100     660 110
105 Japan 81 Tất cả các mã 500 60     550 66
106 Jordan 962 Tất cả các mã 500 60     550 66
107 Kazakhstan 77 Các mã còn lại 500 60     550 66
  Kazakhstan 77 6, 80, 88, 90 500 60 1.850 222 2035 244
  Kazakhstan 77 0, 4, 6, 8, 9 500 60 1.850 222 2035 244
108 Kenya 254 Tất cả các mã 500 60     550 66
109 Korea, DPR of 850 Tất cả các mã 1920 320     2112 352
110 Korea, Rep. of 82 Tất cả các mã 500 60     550 66
111 Kuwait 965 Tất cả các mã 500 60     550 66
112 Kyrgyzstan 996 Tất cả các mã 500 60     550 66
113 Laos 856 Tất cả các mã 500 60     550 66
114 Latvia 371 Tất cả các mã 1920 320     2112 352
115 Lebanon 961 Tất cả các mã 500 60     550 66
116 Liberia 231 Tất cả các mã 960 160     1056 176
117 Libya 218 Tất cả các mã 960 160     1056 176
118 Liechstenstein 423 6, 7,8, 9 1260 210     1386 231
  Liechtstenstein 423 Các mã còn lại 500 60     550 66
119 Lithuania 370 8080, 910 500 60     550 66
  Lithuania 370 37, 52, 7, 8, 9 960 160 1.056 176 1162 194
  Lithuania 370 Các mã còn lại 500 60 1.250 150 1375 165
120 Luxembourg 352 Tất cả các mã 500 60     550 66
121 Macao 853 Tất cả các mã 500 60     550 66
122 Macedonia 389 7 720 120     792 132
123 Macedonia 389 Các mã còn lại 500 60     550 66
124 Madagascar 261 2 2400 400     2640 440
  Madagascar 261 Các mã còn lại 960 160     1056 176
125 Madeira 351+91 Tất cả các mã 500 60     550 66
126 Malaysia 60 Tất cả các mã 500 60     550 66
127 Malawi 265 Tất cả các mã 500 60 750 90 825 99
128 Mali 223 Tất cả các mã 600 100     660 110
129 Malta 356 Tất cả các mã 500 60     550 66
130 Marshall Isl. 692 Tất cả các mã 600 100     660 110
131 Martinique 596 69 720 120     792 132
  Martinique 596 Các mã còn lại 500 60     550 66
132 Mauritania 222 Tất cả các mã 960 160 1248 208 1373 229
  Mauritius 230 Tất cả các mã 500 60     550 66
133 French Departments & Territoriesin the Indian Ocean 262 Tất cả các mã, ngoại trừ mã của Mayotte Island và Reunion Island 480 80     528 88
134 Mayotte Island 262 269, 639 720 120     792 132
135 Micronesia 691 Tất cả các mã 480 80     528 88
136 Midway Isl. 1+808 Tất cả các mã 500 60     550 66
 137 Moldova 373 Các mã còn lại 500 60 850 102 935 112
  Moldova 373 2 500 60 850 102 935 112
  Moldova 373 6, 7 600 100 1.26 210 1386 231
  Moldova 373 90 500 60 850 102 935 112
 138 Monaco 377 Các mã còn lại 500 60 700 84 770 92
  Monaco 377 4, 6 720 120     792 132
139 Mongolia 976 Tất cả các mã 500 60     550 66
140 Montenegro 382 6 720 120     792 132
  Montenegro 382 Các mã còn lại 500 60     550 66
 141 Montserrat 1+664 Tất cả các mã 500 60 700 84 770 92
142 Morocco 212 5, 6 960 160     1056 176
  Morocco 212 Các mã còn lại 500 60 1.3 156 1430 172
143 Mozambique 258 84 600 100     660 110
  Mozambique 258 Các mã còn lại 500 60     550 66
144 Myanmar 95 969, 968, 967, 1470, 2470, 42480, 43470,43470; 45470, 52 600 100     660 110
  Myanmar 95 Các mã còn lại 600 100 660 110 726 121
145 Namibia 264 Tất cả các mã 500 60     550 66
146 Netherlands Antilles 599 Tất cả các mã 500 60     550 66
 147 Nepal 977 Tất cả các mã 500 60 600 72 660 79
 148 Netherlands 31 Tất cả các mã 500 60 900 108 990 119
149 New Zealand 64 Tất cả các mã 500 60     550 66
150 Nicaragua 505 Tất cả các mã 480 80     528 88
151 Niger Republic 227 201, 2040 3000 500     3300 550
  Niger Republic 227 Các mã còn lại 600 100     660 110
152 Nigeria 234 Tất cả các mã 500 60     550 66
153 Norfolk Island 672 Tất cả các mã 3000 500     3300 550
154 Norway 47 4, 58, 59, 9 480 80     528 88
  Norway 47 Các mã còn lại 500 60     550 66
155 Oman 968 9 600 100     660 110
  Oman 968 Các mã còn lại 500 60     550 66
156 Pakistan 92 Tất cả các mã 500 60     550 66
157 Palau 680 Tất cả các mã 720 120     792 132
158 Palestine 970 Tất cả các mã 500 60     550 66
159 Panama 507 Tất cả các mã 500 60     550 66
160 Paraguay 595 Tất cả các mã 500 60     550 66
161 Peru 51 Tất cả các mã 500 60     550 66
162 Philippines 63 Tất cả các mã 500 60     550 66
163 Poland 48 Các mã còn lại 500 60     550 66
  Poland 48 6907, 720, 7280, 8811, 22 720 120 1.368 228 1505 251
164 Portugal 351 Tất cả các mã 500 60     550 66
165 Puerto Rico 1+787 Tất cả các mã 500 60     550 66
166 Qatar 974 Tất cả các mã 500 60 650 78 715 86
167 Reunion Island 262 692, 693 720 120     792 132
168 Romania 40 Tất cả các mã 500 60     550 66
169 Ruwanda 250 Tất cả các mã 500 60     550 66
170 Russia 7 954 1620 270 6804 1134 7484 1247
  Russia 7 840, 9 500 60 1.25 150 1375 165
  Russia 7 Các mã còn lại 500 60 700 84 770 92
171 Saipan
( Mariana )
1+670 Tất cả các mã 500 60     550 66
172 San Marino 378 Tất cả các mã 2400 400     2640 440
173 Sao Tome and Principe 239 Tất cả các mã 2400 400     2640 440
174 Saudi Arabia 966 Tất cả các mã 500 60     550 66
175 Senegal Republic 221 Tất cả các mã 960 160     1056 176
176 Serbia 381 Tất cả các mã 720 120     792 132
177 Seychelles Island 248 Tất cả các mã 1260 210     1386 231
178 Sierra Leone 232 Tất cả các mã 960 160     1056 176
179 Singapore 65 Tất cả các mã 500 60     550 66
180 Slovakia 421 Tất cả các mã 500 60     550 66
181 Slovenia 386 43, 49 960 160     1056 176
  Slovenia 386 Các mã còn lại 500 60     550 66
182 Somalia 252 Tất cả các mã 1260 210     1386 231
183 South Africa 27 1, 2, 3, 4, 5, 8 600 100     660 110
  South Africa 27 210, 873102327, 510, 410, 320, 310, 160, 100, 140, 130, 121003057, 120, 115661, 150 600 100 1260 210 1386 231
  South Africa 27 Các mã còn lại 500 60 650 78 715 86
184 South Sudan 211 Tất cả các mã 600 100     660 110
185 Spain 34 51, 901, 902 1620 270     1782 297
  Spain 34 Các mã còn lại 500 60     550 66
186 Sri Lanka 94 Tất cả các mã 500 60     550 66
187 St. Kitts & Nevis 1+869 Tất cả các mã 480 80     528 88
188 St Helena 290 Tất cả các mã 3000 500 3300 550 3630 605
189 St. Lucia 1+758 Tất cả các mã 480 80     528 88
190 St Pierre & Miquelen 508 Tất cả các mã 720 120     792 132
191 St Vicent & Grenadines 1+784 Tất cả các mã 480 80     528 88
192 Sudan 249 Tất cả các mã 500 60     550 66
193 Swaziland 268 Tất cả các mã 500 60     550 66
194 Sweeden 46 Tất cả các mã 500 60     550 66
195 Switzerland 41 74, 76, 77, 79, 860 960 160     1056 176
  Switzerland 41 Các mã còn lại 500 60     550 66
196 Syria 963 Tất cả các mã 500 60     550 66
197 Taiwan 886 Tất cả các mã 500 60     550 66
198 Tajikistan 992 Tất cả các mã 500 60     550 66
199 Tanzania 255 Tất cả các mã 600 100 660 110 726 121
200 Thailand 66 Tất cả các mã 500 60     550 66
201 Trinidad &Tobago 1+868 Tất cả các mã 500 60     550 66
202 Tunisia 216 Tất cả các mã 960 160 1056 176 1162 194
203 Turkmenistan 993 Tất cả các mã 500 60     550 66
204 Turks and Caicos Isl. 1+649 Tất cả các mã 480 80     528 88
205 Turkey 90 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164, 850899, 85097 500 60 1.4 168 1540 185
  Turkey 90 5 (trừ 510260, 510261, 510266, 592216, 5926160, 5926161, 5926162, 5926163, 5926164) 500 60 650 78 715 86
  Turkey 90 Các mã còn lại 500 60 700 84 770 92
206 Tuvalu 688 Tất cả các mã 2400 400     2640 440
207 Ukraine 380 Tất cả các mã 500 60     550 66
 208 Uganda 256 Tất cả các mã 500 60 850 102 935 112
 209 United Arab Emirates 971 Tất cả các mã 500 60 700 84 770 92
210 United Kingdom 44 208779, 70, 76, 84, 87 1620 270     1782 297
  United Kingdom 44 50, 80 1260 210     1386 231
  United Kingdom 44 Các mã còn lại 500 60     550 66
211 Uruguay 598 Tất cả các mã 500 60     550 66
212 USA (bao gồm Alaska 1+ 907 và Hawaii 1 + 808) 1 Tất cả các mã trừ Alaska 500 60     550 66
213 Uzbekistan 998 Tất cả các mã 500 60     550 66
214 Vatican City 39 Tất cả các mã 500 60     550 66
215 Venezuela 58 Tất cả các mã 500 60     550 66
216 Wake Isl. 1+808 Tất cả các mã 500 60     550 66
217 Wallis & Fortuna Isl. 681 Tất cả các mã 2400 400     2640 440
218 Western Sahara 21 Tất cả các mã 500 60     550 66
219 Yemen Republic 967 Tất cả các mã 500 60     550 66
220 Zambia 260 Tất cả các mã 500 60 800 96 880 106
221 Zimbabwe 263 11, 23, 71, 73, 77, 91, 953 1620 270     1782 297
  Zimbabwe 263 Các mã còn lại 500 60     550 66
222 Các hướng khác     500 60     550 66
 

b. Theo phương thức 60”+60” (Phút+ phút)
STT Quốc gia (Vùng lãnh thổ) Mã nước Giá cước theo cách tính cũ block 6s+1 (trước VAT) (vnđ) Giá cước theo cách tính mới block 60s+60 (trước VAT) (vnđ) Giá cước theo cách tính mới block 60s+60 (sau VAT) (vnđ)
6s đầu 1s tiếp theo 60s đầu 60s tiếp theo 60s đầu 60s tiếp theo
1 Nauru 674 2.400 400 31.200 31.200 34.320 34.320
2 Papua New Guinea 675 1.260 120 46.620 46.620 51.282 51.282
3 Tonga 676 960 160 25.500 25.500 28.050 28.050
4 Vanuatu 678 960 160 25.500 25.500 28.050 28.050
5 Western Samoa 685 960 160 25.500 25.500 28.050 28.050
6 Kiribati 686 2.400 40 24.000 24.000 26.400 26.400
7 Niue 683 4.080 680 40.800 40.800 44.880 44.880
8 Haiti 509 600 100 6.000 6.000 6.600 6.600
9 New Caledonia 687 480 80 4.800 4.800 5.280 5.280
10 Tokelau 690 2.400 400 40.800 40.800 44.880 44.880
11 Cook Islands 682 1.620 270 16.200 16.200 17.820 17.820
12 Mexico 52 500 60 3.740 3.740 4.114 4.114
13 Solomon Islands 677 1.920 320 23.000 23.000 25.300 25.300
14 American Samoa 684 500 60 3.740 3.740 4.114 4.114
15 French Polynesia 689 720 120 7.200 7.200 7.920 7.920
16 Lesotho 266 500 60 4.800 4.800 5.280 5.280
17 Fiji 679 600 100 6.000 6.000 6.600 6.600
18 Maldives 960 1.620 270 16.200 16.200 17.820 17.820
19 Suriname 597 600 100 6.000 6.000 6.600 6.600
21 Togo 228 960 160 9.600 9.600 10.560 10.560
 
 
 

 
Các tin khác
Thống kê truy cập
Lượt truy cập: 21743182
Đang online: 6